Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden voor al onze leveringen en transacties. Een aanbieding of (prijs-) opgave bindt Hond&Halsband.nl niet. Door het geven van opdrachten aan Hond&Halsband.nl word je geacht met onze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Alle voorwaarden, met deze voorwaarden in strijd die door onze leveranciers of anderen mochten zijn gesteld en/of gedeponeerd, zijn ten aanzien van onze leveringen en transacties ongeldig en binden ons niet, ook al zijn deze afwijkende voorwaarden door ons niet uitdrukkelijk tegengesproken.

Op al onze transacties en/of daaruit voortvloeiende geschillen is steeds het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen Hond&Halsband.nl en de klant, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de arrondissementsrechtbank, waaronder de vestigingsplaats van Hond&Halsband.nl ressorteert.

Omstandigheden buiten onze wil en toedien van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Hond&Halsband.nl kan worden verlangd, gelden voor Hond&Halsband.nl als overmacht en geven aan Hond&Halsband.nl het recht de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor enige schadevergoeding deswege verplicht te zijn.

Levertijden
Hond&Halsband verstuurt bestellingen in de regel twee maal per week: op maandag en op donderdag. Hierbij maken wij voor zendingen binnen Nederland gebruik van DHL. Zij leveren binnen 2 à 3 werkdagen uit. Op maandag vóór 13:00 uur besteld, betekent dus de bestelling donderdag in huis. Op donderdag vóór 13:00 uur besteld, is dinsdag in huis.

Een snellere levering is in sommige gevallen mogelijk. Neem voor vragen hierover contact op via support@hondenhalsband.nl.

In het geval van handgemaakte – en maatwerkartikelen kan de levertijd oplopen tot 10 werkdagen. De levertijden worden vastgesteld in de verwachting, dat Hond&Halsband.nl kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding en dat de nodige goederen en materialen ons tijdig zullen worden geleverd.

Aansprakelijkheid
Voor alle directe schade van klant, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige- of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Hond&Halsband.nl beperkt tot het bedrag waarvoor Hond&Halsband.nl zich met betrekking tot niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst heeft verzekerd, dan wel (indien Hond&Halsband.nl zich niet heeft verzekerd) tot een bedrag waarvoor een met Hond&Halsband.nl vergelijkbare onderneming zich normaliter pleegt te verzekeren.

Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken bij de klant, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de overeenkomst met Hond&Halsband.nl, is deze nimmer aansprakelijk. Hond&Halsband.nl heeft ten alle tijden het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te maken, waarbij de klant aan Hond&Halsband.nl alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

Alle door Hond&Halsband.nl te leveren goederen of materialen reizen vanaf het ogenblik dat deze ons magazijn – of bij levering door tussenkomst van Hond&Halsband.nl het magazijn van onze leveranciers – verlaten, voor risico van de klant. Ook in geval van franco-levering is de klant aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- of waterschade en die door diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden.

Reclamatie
De klant is verplicht om bij aankomst der goederen zich te overtuigen van de staat waarin zij zich bevinden. Een reclame met betrekking tot geleverde goederen dient schriftelijk of per mail binnen 7 dagen na verzenddatum van de goederen, waarover cliënt reclameert, aan Hond&Halsband.nl kenbaar te worden gemaakt, dan wel binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek mits de klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.

Een reclame als hiervoor bedoeld schort betalingsverplichting niet op. De verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van Hond&Halsband.nl, zolang de koopsom daarvan niet ten volle is voldaan en worden niet eerder eigendom van de klant dan na algehele voldoening van het door hem terzake verschuldigde.

Betaling
Betaling dient à contant te geschieden zonder enig aftrek van schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij betaling binnen een eventueel schriftelijk overeengekomen termijn wordt geen rente in rekening gebracht.

Indien binnen deze termijn niet is betaald, wordt een rente berekend van 1,5% per maand, gedeelten van een maand voor een gehele maand gerekend vanaf de factuurdatum, een en ander onverminderd de verdere rechten die aan Hond&Halsband.nl toekomen.

Bij uitstaan van onze overeenkomst terzake van enige overeenkomst langer dan 14 dagen, en in ieder geval van wanprestatie jegens Hond&Halsband.nl door de klant gepleegd, is Hond&Halsband.nl gerechtigd van de klant tevens te vorderen alle kosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – die door Hond&Halsband.nl ter inning van deze vordering worden gemaakt, daarbij inbegrepen die, welke liquidatie door de rechter overtreffen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de klant verschuldigd in ieder geval, waarin Hond&Halsband.nl zich voor invordering van de hulp van derden heeft verzekerd.

Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €50,00 zonder dat Hond&Halsband.nl gehouden is aan te tonen, dat zij ook in deze kosten is vervallen. Onder deze buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten die derden ons terzake van invordering in rekening brengen.

Indien Hond&Halsband.nl genoodzaakt is het faillissement van de klant aan te vragen, dan zijn behalve hoofdsom en rente, tevens alle kosten terzake van een faillissementaanvrage, ook die terzake van de rechtsbijstand, ongeacht deze het gebruikelijke procureurstarief te boven gaan, verschuldigd, zulks tot volledige vergoeding van geleden schade, winstderving, kosten en interest.

Indien de klant niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling of aan enige verplichting, welke voor hem uit enige met Hond&Halsband.nl gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, zomede in geval van faillissement, surséance, stilliggen of liquidatie van cliënt of het bedrijf van cliënt, wanneer enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, wanneer zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft Hond&Halsband.nl het recht om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de met cliënt gesloten overeenkomst geheel of ten dele te annuleren of op te schorten, te onze keuze, zonder dat Hond&Halsband.nl tot enige schadevergoeding is gehouden en zulks onverminderd de aanspraak op volledige vergoeding van geleden schade, winstderving, kosten en interest. In de gevallen bij dit artikel bedoeld worden alle vorderingen, die Hond&Halsband.nl op cliënt heeft, ineens opeisbaar, een en ander onder toepassing van het bij de twee voorgaande artikelen bepaalde.

Retourneren van artikelen
Wij stellen alles in het werk om de klant een product te laten beoordelen voordat deze wordt besteld, door middel van gedetailleerde foto’s, printbare full colour afbeeldingen op 100% en uitleg over de juiste maatvoering. Om die reden geldt voor retouren met als reden ‘het niet passen van de halsband’ of ‘het niet mooi vinden van de halsband’ dat de verzendkosten voor rekening van de klant zijn. Deze retouren worden belast met 10% behandelingskosten over de waarde van de retourzending.

Artikelen die met een gegronde reden retour worden gezonden binnen 14 dagen na levering, worden niet belast met behandelingskosten. Het artikel dient op eigen kosten te worden verstuurd naar Pieter Vreedeplein 46, 5038 BW te Tilburg. Indien wij de reden voor retourzending inderdaad als gegrond beoordelen, worden de verzendkosten vergoed via het bij ons bekende rekeningnummer van de klant.

Indien een artikel met gegronde reden is teruggezonden, krijgt de klant per mail een kassacode toegestuurd ter waarde van het aankoopbedrag van het oorspronkelijke artikel. Dit bedrag kan worden besteed op Hond&Halsband.nl. Restitutie van het aankoopbedrag is niet mogelijk.

Mocht een artikel binnen de op deze website vermelde garantieperiode gebreken vertonen, dan kan het artikel naar Pieter Vreedeplein 46, 5038 BW te Tilburg worden gestuurd met een begeleidend schrijven. Indien wij de retourzending als gegrond beoordelen, zullen wij zorgen voor reparatie van het artikel. De transportkosten zijn hierbij voor eigen rekening.

Prijzen en afbeeldingen
Prijs- en typefouten voorbehouden.
Alle getoonde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Het is mogelijk dat kleuren en details van afbeeldingen afwijken van het echte product.

Cadeaubon
De cadeaubonnen van Hond&Halsband.nl zijn niet inwisselbaar voor geld. Er is geen restitutie van het restbedrag mogelijk indien het volledige bedrag niet is besteed. De waarde van de cadeaubon is alleen te besteden op www.hondenhalsband.nl tenzij expliciet vermeld op de cadeaubon.

Laatste wijziging
De laatste wijzigingen werden aangebracht op 08-07-2013

0
    0
    In de mand
    Your cart is emptyReturn to Shop