Disclaimer & Privacy statement

Deze disclaimer legt uit waar Hond&Halsband.nl wel of niet verantwoordelijk voor is en wat wij wel en niet toestaan.

1. Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van de website Hond&Halsband.nl.

2. Akkoordverklaring
Indien je deze gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, ben je niet gerechtigd www.hondenhalsband.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze webshop. Indien je gebruik maakt van Hond&Halsband.nl geef je daarmee aan onderhavige gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Hond&Halsband.nl is echter te allen tijde gerechtigd je de toegang tot www.hondenhalsband.nl te ontzeggen.

3. Wijziging
Hond&Halsband.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op www.hondenhalsband.nl en deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden te wijzigen. Hond&Halsband.nl adviseert je www.hondenhalsband.nl en de gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel www.hondenhalsband.nl
Hondenhalsband.nl beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over honden en halsbanden in de breedste zin des woords. Op de door Hond&Halsband.nl aangeboden producten zijn de voorwaarden van Hond&Halsband.nl van toepassing. Hond&Halsband.nl streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Hond&halsband.nl de informatie op www.hondenhalsband.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. Deze site kan hyperlinks naar websites van partners van Hond&Halsband.nl en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van jou als de gebruiker verstrekt. Hond&Halsband.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat www.hondenhalsband.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat wij de inhoud van die websites goedkeuren.

6. Eigendom
Alle rechten op Hond&Halsband.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij Hond&Halsband.nl, haar partners en adverteerders. Hond&Halsband.nl behoudt alle rechten voor. Alle informatie – in welke vorm dan ook – wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Hond&Halsband.nl, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van www.hondenhalsband.nl geldt: © 2009-2013 Hond&Halsband.nl, Nederland.

7. Informatie
De website www.hondenhalsband.nl en de hierinopgenomen informatie wordt geleverd zoals je deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van www.hondenhalsband.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Hond&Halsband.nl Het is niet toegestaan informatie die van www.hondenhalsband.nl wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
Hond&Halsband.nl verleent jou als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan www.hondenhalsband.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om www.hondenhalsband.nl te kunnen raadplegen of www.hondenhalsband.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om www.hondenhalsband.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Hond&Halsband.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden www.hondenhalsband.nl – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Hond&Halsband.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
Hond&Halsband.nl spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma’s.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van www.hondenhalsband.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van www.hondenhalsband.nl te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Hond&Halsband.nl staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Hond&Halsband.nl is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
Hond&Halsband.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van www.hondenhalsband.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op www.hondenhalsband.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf www.hondenhalsband.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om www.hondenhalsband.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Hond&Halsband.nl.

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op www.hondenhalsband.nl gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van www.hondenhalsband.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Disclaimer retourzending
Mocht er ondanks onze zorg iets mis zijn met je aankoop dan mag je zonder probleem ruilen. Uiteraard doen wij dan ons uiterste best om je een vergelijkbaar passend product te leveren als de gewenste maat niet meer verkrijgbaar is.

Wij berekenen een bijdrage voor de verzendkosten van een vervangend product. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de grootte en het gewicht van het product. De verzending vindt plaats na retourontvangst van je zending en ontvangst van de bijdrage in de verzendkosten.

Wettelijk heb je een bedenktijd van 7 werkdagen om je aankoop te annuleren. Een uitzondering geldt voor producten die speciaal naar jouw wensen zijn samengesteld. Uiteraard mag je aankoop niet gebruikt zijn als je besluit de aankoop terug te sturen. Wettelijk is ook vastgelegd dat de retourverzendkosten voor jouw rekening zijn. Ongefrankeerde retourzendingen worden door ons geweigerd. Bovendien is beschadiging of zoekraken van je retourzending voor jouw risico. Een degelijke verpakking beperkt uiteraard dit risico. Vergeet ook niet een notitie bij te sluiten met je gegevens en de reden van de retourzending.

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, concepten, aangeboden producten, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Brix Communicatie. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

© 2009-2017 Hond&Halsband.nl, Nederland

Privacy statement

Wij waarderen het dat je onze site bezoekt en zijn ons ervan bewust dat je bij ons te gast bent en als zodanig moet worden behandeld. Om dit te garanderen, hanteren wij een privacybeleid dat hieronder wordt weergegeven.

Gebruik van persoonlijke informatie
Informatie die je verzendt via de website blijft strikt vertrouwelijk. Er zal nooit gebruik worden gemaakt van jepersoonlijke gegevens als je daarvoor geen toestemming hebt gegeven. Dit wordt als volgt gewaarborgd:

  • Formulieren op onze website waarmee informatie naar een database wordt verzonden die in de toekomst mogelijk wordt gebruikt voor een mailing of voor registratiedoeleinden, zijn voorzien van selectievakjes. Door deze in- of uit te schakelen geef je op of je in de toekomst al dan niet informatie van ons wilt ontvangen.
  • Formulieren die uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van e-mail en berichten enzovoort, bevatten deze optie niet, maar worden nooit gebruikt voor het verzenden van informatie.
  • Je kunt er zeker van zijn, dat wij onze lijsten met namen en adressen niet verkopen.
  • De enige informatie die wij automatisch verzamelen, is informatie die gerelateerd is aan het gebruik van onze website. Deze informatie is anoniem en wordt verzameld via de logbestanden van onze servers. Deze logbestanden bevatten algemene informatie, zoals het aantal bezoeken aan onze website, de gebruikte browsertypen en het aantal gedownloade bestanden. De informatie in deze logbestanden helpt ons om de inhoud van de site te verbeteren.

De laatste wijzigingen werden aangebracht op 28-03-2016.

0
    0
    In de mand
    Your cart is emptyReturn to Shop